Exemple de servicii publice descentralizate

Legea-cadru a descentralizării Nr. Ministerul Administrației și Internelor elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, Care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Legii învățământului Nr. Carta Europeană a autonomiei locale stabilește că autoritățile administrației publice locale, împuternicite cu responsabilități efective, trebuie să asigure o administrație eficientă, Cu servicii de calitate, Constituția României, républicată, stabilește înființarea acestora și Legea administrației publice locale le stabilește cadrul de organizare și funcționare, strategia Generală de descentralizare își propune transferul de Noi competențe de la nivel central la nivel local, Cu scopul de CREA premisele creșterii calității și eficienței serviciilor publice prestate cetățenilor, precum și dezvoltării locale. DIN perspectiva transferului de competențe în domeniul sănătății, primele demersuri au fost realizate în anul 2002, odată cu transferul la autoritățile administrației publice locale al competențelor serviciilor de asistență Medico-Socială, adresate persoanelor cu probleme sociale, și întreținerea unităților sanitare publice de interes local/județean, Cu mențiunea că administrarea efectivă a bunurilor, inclusiv a clădirilor, a fost transferată unității sanitare publice. Legea Nr. Se referă la direcțiile pentru agricultură județene și a Municipiului București, așa cum au fost acestea réorganise potrivit prevederilor Legii Nr. Legea educației naționale Nr. Pentru Coordonarea Generală a procesului de descentralizare se înființează Comitetul tehnic INTERMINISTERIEL pentru descentralizare, condus de ministrul administrației și Internelor, în calitate de coordonnateur al reformei administrației publice. Prezenta strategie își propune să identifice domeniile Care FAC obiectul transferului de competențe, urmând ca în cadrul analizelor de impact, Elaboré de către ministerele de Resort, să fie identificate complet și épuisv toate competențele ce urmează a fi transferate de la Decker administrației publice centrale la Decker administrației publice locale. Guvernului României a fost Reforma administrației publice Care cuprinde inclusiv măsuri privind realizarea procesului de descentralizare.

Potrivit raportului Consiliului europei “reformele de regionalizare și descentralizare în România”, redactat de către Direcția guvernare, Departamentul de instituții Democratice și guvernare (DG II), o alocare eficientă a responsabilităților între Decker central și local presupune ca atribuțiile și competenţele privind implementarea politicilor, strategiilor naționale și reglementărilor să se exercer de către autoritățile administrației publice locale, iar competențele și atribuţiile Care vizează elaborarea de strategii/politici Naţionale, reglementarea, inspecţia și controlul de stat cu privire la modalitatea în care sunt respecttate prevederile LEGALE în Materie să se exercer de către autoritățile administrației publice centrale.